U.S. Court of International Trade

Den amerikanska federala domstol som handhar mål som rör internationell handel. Ett betydande antal av ärendena rör överklagande av beslut som den amerikanska tullmyndigheten U.S. Customs Service and Border Protection fattat om tullklassificering och tullvärde för importerade varor. Andra överklaganden kan gälla amerikanska handelsdepartementets (USTR) och USITC:s beslut ifråga om antidumpnings- och utjämningstullar. De nio domarna utses på livstid av presidenten. Domstolens säte är New York.

UEMOA

Den västafrikanska ekonomiska och monetära unionen UEMOA är ett fördjupat ekonomiskt samarbete mellan åtta länder i Västafrika. Medlemmar är Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal och Togo. Medlemsländerna har en integrerad marknad med relativt få handelshinder och en gemensam yttre tulltaxa har upprättats. Länderna delar valuta och är även medlemmar i ECOWAS. (Fr. Union Économique et Monétaire Ouest Africaine; eng. West African Economic and Monetary Union, WAEMU).

UNGP

UNGP - FN:s råd för mänskliga rättigheter antog år 2011 vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter som bidrar till att utkristallisera omfattningen av företags ansvar för mänskliga rättigheter (Guiding Principles on Business and Human Rights). Riktlinjerna förtydligar statens åtaganden på området och vad detta i sin tur kan betyda för företag. Samtliga FN:s medlemsstater har uppmuntrats att ta fram nationella handlingsplaner för hur dessa riktlinjer ska implementeras i respektive landspecifik kontext och 2015 hade sex länder, inklusive Sverige, tagit fram sådana handlingsplaner. Utgångspunkten i de internationella riktlinjer som finns för företagande och mänskliga rättigheter är att mänskliga rättigheter ska respekteras i samtliga led i värdekedjan. I situationer där det anses orimligt att göra efterforskningar i varje enhet i värdekedjan anger principerna att företaget ska identifiera de områden där risken för kränkningar av mänskliga rättigheter är som störst.

Unilateral

Ensidig åtgärd som vidtas av ett land utan överenskommelse med andra länder. Jämför Bilateral, Plurilateral, Multilateral.

Union de Naciones Suramericanas

(Sv: Unionen för Sydamerika eller Sydamerikanska nationernas union). Den sydamerikanska ekonomiska unionen UNASUR, som bland annat inkluderar två idag skilda tullunioner, Mercosur och Andinska Gemenskapen, består i av Peru, Colombia, Brasilien, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Uruguay, Chile, Surinam och Venezuela. Panama och Mexiko har observatörsstatus.

Vid ett toppmöte i Peru 2004 undertecknade ledarna för tolv sydamerikanska länder Cuzco-deklarationen som slog fast att en ny regional union skulle bildas med EU som modell. 2008 signerades det konstitutionella fördraget som i dagsläget ratificerats av åtta länder. Fördraget fastslår bland annat att unionens huvudsäte ska förläggas till Quito, Ecuador. Det sydamerikanska parlamentet ska förläggas till Cochabamba, Bolivia medan centralbanken kommer att finnas i Caracas, Venezuela. På längre sikt har man för avsikt att introducera en gemensam valuta. Målet är full ekonomisk integration och fördjupat politiskt samarbete. Unionen väntas träda i kraft 2019.

Unionsindustrin

Begrepp som används inom EU:s antidumpningsundersökningar. Begreppet omfattar de företag som har tillverkning av en vara inom EU. Dessa företag har rätt att, om de anser sig skadade av dumpad import från konkurrenter utanför EU, till Europeiska kommissionen lägga fram krav på antidumpningsåtgärder.

Unionsintresset

Begrepp som används inom antidumpningsundersökningar. Om en antidumpningsundersökning i EU kommit fram till att det finns skäl som talar för införandet av en antidumpningsåtgärd ska man först väga dessa skäl mot det större allmänintresset i EU, som exempelvis importörers, konsumenters och andra industriers intressen, innan åtgärden införs. Detta för att försäkra sig om att åtgärden inte på ett orimligt sätt skadar allmänintresset.

(Eng: Union interest test)

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business

Organ som är etablerat inom ramen för UN/ECE i Genève och arbetar fram rekommendationer och standarder för förenklingar av handelsprocedurer, inklusive elektroniska affärer. I detta arbete deltar representanter för såväl den offentliga som privata sektorn från hela världen.

United Nations Commission on International Trade Law

UNCITRAL grundades 1966 av FN:s generalförsamling och har som mandat att främja harmonisering och modernisering av internationell handelsrätt. Man utarbetar bland annat konventioner, ger råd och håller seminarier i olika ämnen. UNCITRAL:s regler för skiljeförfaranden används ofta i tvistlösning mellan stater och utländska investerare. Därtill bygger många länders nationella lagstiftningar på UNCITRAL:s modell-lag. Även Sveriges lag om skiljeförfarande har stora likheter med modell-lagen. 

United Nations Conference on Trade and Development

UNCTAD är ett FN-organ som är inriktat på utvecklingsländernas handels-, investerings- och utvecklingsproblem. Många utvecklingsländer ser UNCTAD som ett språkrör för sina specifika intressen i handelsfrågor. På flera områden utreder sekretariatet frågor som kan bli aktuella för förhandling i WTO. Organisationen publicerar bland annat utredningar och statistik om handel, investeringar och utveckling. UNCTADs tre övergripande uppgifter inom området handel och utveckling är 1) att utgöra ett forum för ökat globalt samförstånd, 2) forskning och datainsamling som kan ligga till grund för ett sådant samförstånd samt 3) tekniskt bistånd till utvecklingsländer.

UNCTAD-konferenser äger rum vart fjärde år. Vid UNCTADs andra konferens 1968 fattades beslutet om GSP (se Generalized System of Preferences). I UNCTAD:s regi har också tillkommit ett system för ömsesidiga preferenser utvecklingsländerna emellan kallat Global System of Trade Preferences (GSTP).

Ett särskilt aktionsprogram för MUL-länderna har upprättats och UNCTAD har organiserat särskilda MUL-konferenser. Se ITC, Integrated Framework.

United Nations Economic Commission for Europe

FN-organ som sattes upp 1947 i Genève och utgör ett regionalt forum för länder att utarbeta konventioner, normer och standarder. I UN/ECE sker mellanstatligt samarbete om teknisk harmonisering och standardiseringspolicy utöver WTO:s TBT-avtal. En internationell modell för teknisk regelharmonisering (som liknar EU:s nya-metoden-regleringsteknik) har tagits fram inom UN/ECE för olika sektorsöverenskommelser och som stöd för harmoniseringssträvanden som förekommer på regional nivå.

Andra frågor som behandlas är till exempel utvecklingen av nationella regelverk för tekniska föreskrifter och standarder, handelsprocedurförenkling, bedömning av överensstämmelse, internationellt standardiseringsarbete, marknadskontroll och metrologi (mätteknik).

United States International Trade Commission

Amerikansk myndighet med vidsträckta befogenheter att utreda frågor som rör importens inverkan på produktion, sysselsättning och konsumtion. Kommissionen utreder efter anmälan av berörd industri frågor om marknadsstörning, illojala affärsmetoder i form av patent- och varumärkesintrång samt fastställer om en dumpad eller subventionerad import är skadevållande. Myndigheten utreder även effekterna av en sänkning av amerikanska tullar och andra handelshinder som kan bli aktuella i handelsförhandlingar med andra länder. Presidenten utnämner de sex kommissionärerna varav tre representerar det demokratiska partiet och tre det republikanska. Se USTR.

United States Trade Representative

Den amerikanske presidentens handelsförhandlare är medlem av regeringen och har en egen myndighet för handelsförhandlingar, såväl multilateralt som bilateralt med enskilda länder. USTR har huvudansvar för alla frågor som rör WTO samt frågor som rör handel, investeringar och råvaruproblem i bland andra OECD, UNCTAD och internationella råvaruorganisationer. Myndigheten handlägger också handelsrelaterade immaterialrättsfrågor. USTR utger årligen en rapport över de handelshinder amerikansk export möter på utländska marknader.

UPOV

Internationell organisation, baserad i Genève och grundad 1961, med syfte att skydda växtförädlarnas rättigheter. UPOV-konventionen från 1961 reviderades i större omfattning 1991. 1991 års revision anpassade konventionen till den snabba utveckling som skett på bioteknikområdet, öppnade skyddssystemet för hela växtriket samt stärkte växtförädlarnas rättigheter. För att kunna komma ifråga för beskydd måste växtsorterna vara nya, enhetliga, stabila och enhetliga. Trips-avtalet kräver att man tillhandahåller någon sorts skydd för underarter av växtsorter, antingen genom patent eller genom ett effektivt fristående system, varav UPOV är ett.

Eng. UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

Ursprung

En varas ursprung bestäms av allmänna eller preferentiella ursprungsregler. Med ursprungsland avses det land där varorna har tillverkats enligt gällande regler om den sista betydande bearbetningen. I tullstatistiken skiljs det på ursprungsland och avsändarland. Det är endast ursprungslandet som påverkar vilken tull varorna får.

Ursprungsbevis

För att en tullmyndighet ska kunna skilja varor som har ursprung från de som inte har det krävs ett ursprungsbevis. Utan ett ursprungsbevis spelar det ingen roll om varan har genomgått en betydande bearbetning eller inte. Ursprungsbevis är vanligast bland de preferentiella ursprungsreglerna.

Det finns olika former av ursprungsbevis och formerna kan skilja sig mellan olika frihandelsavtal. De två vanligaste är ursprungscertifikat och ursprungsdeklaration. Certifikatet är ett särskilt dokument med information om varorna och dess ursprung som måste skrivas under och stämplas av behörig myndighet. En deklaration kan exportören själv göra på ett medföljande dokument, vanligtvis fakturan. Detta kräver dock att exportören getts särskild status att göra detta av landets tullmyndighet.

Ursprungsland

Ursprungsland  är det land där varorna har tillverkats enligt gällande regler om den sista betydande bearbetningen. Det är ursprungslandet som påverkar vilken tull varorna får.

Ursprungsregler

Ursprungsregler är de regler som används för att bestämma en varas nationella ursprung, det vill säga reglerna avgör vilket land en vara kommer ifrån. Se Allmänna ursprungsregler, Preferentiella ursprungsregler, Avtalet om ursprungsregler.

Ursprungsverifikation

Ifall en tullmyndighet tvivlar på ursprungsbeviset (varans ursprung) eller ser att det är felaktigt gjort, då kan tullen be att exportören verifierar varans ursprung. En sådan kontroll görs normalt av tullmyndigheten i det land som exportören kommer ifrån. Om kontrollen visar att varan inte har ursprung kan exportören bli återbetalningsskyldig.

Uruguayrundan

Uruguayrundan var den sista rundan under GATT-epoken och pågick mellan 1986 och 1994. Namnet kommer av att den deklaration som fastställde riktlinjer och mål för förhandlingarna antogs vid ett ministermöte 1986 i Punta del Este, Uruguay. Rundan ledde bland annat till etableringen av WTO 1995, som efterträdare till GATT.

Uruguayrundan ledde till att i-länderna sänkte sina tullar med genomsnitt 40 procent för industrivaror medan utvecklingsländerna ökade förutsägbarheten i sina tulltaxor genom att binda många fler tullar. Dessutom medförde rundan en översyn av regelverket och en breddning till två helt nya områden – tjänstehandel och immaterialrätt – genom etablerandet av allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) och TRIPS. Handeln med jordbruksprodukter och handel med teko fick nya avtal (ATC respektive Jordbruksavtalet) som syftade till att likställa reglerna för dessa varor med reglerna för övriga varor. Dessa områden omfattades i princip av GATT redan tidigare men hade av politiska skäl särbehandlats. Ytterligare nya avtal som förhandlades fram var SPS-avtalet, Skyddsåtgärdsavtalet, Avtalet om ursprungsregler samt TRIMS-avtalet.

En viktig princip som fastslogs i Uruguayrundan var att WTO-avtalen skulle vara ett i huvudsak gemensamt regelverk för alla medlemsländer, i stället för att enskilda avtal bara ska gälla de medlemmar som aktivt väljer att skriva under avtalet. Se World Trade Organization, General Agreement on Tariffs and Trade. Jämför Runda, Tokyorundan, Kennedyrundan, Doharundan.

1
2
Nästa