Ramavtal

Avtal som anger allmänna principer och riktlinjer för de överenskommelser som senare kan komma att träffas mellan parterna. De innehåller som regel inte bindande, konkreta förpliktelser och förutsätts ofta kräva komplettering genom mer detaljerade och konkretiserade överenskommelser, vilka ska göra det möjligt att faktiskt tillämpa avtalet.

Ratchet

En ratchetklausul i ett handelsavtal innebär att om ett land liberaliserar t.ex. en tjänstesektor unilateralt så binds denna nya öppenhetsnivå automatiskt i handelsavtalet. Endast aktuell vid användande av negativ listning. Vanligen krävs annars nya förhandlingar mellan avtalets parter för att binda ny liberalisering.

Sv. spärrhake.

Ratificering

Ratificering betyder göra giltig, stadfästa, bekräfta. Används när ett internationellt avtal/fördrag godkänns av ett avtalsslutande land. Den slutliga ratifikationen av avtalet sker olika i skilda länder beroende på nationell lagstiftning. I vissa länder räcker det med ett regeringsbeslut medan det i andra länder, bland annat i USA, krävs den lagstiftande församlingens godkännande. I EU krävs efter Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 att Europaparlamentet godkänner avtalet.

Recently Acceded Members

Nyligen anslutna WTO-medlemmar. Begreppet används i jordbruksförhandlingarna i Doharundan där mer flexibla tull- och stödsänkningar diskuterats för dessa länder

Reciprok

Ömsesidig; ömsesidighet. Princip i handelsförhandlingar enligt vilken länder endast öppnar sin egen marknad i utbyte mot marknadsöppningar från andra länder. Fördelar på ett förhandlingsområde kan balanseras av eftergifter på ett annat. Med fördelar menas ökad möjlighet till export och med eftergifter menas att öppna sin egen marknad för att ge andra länder ökade möjligheter att exportera. Se Concession, Merkantilism.

Reexport

Export, vanligen i helt oförändrat skick, av importerade varor.

Regional Comprehensive Economic Partnership negotiations

Förhandlingar om ett nytt regionalt frihandelsområde som täcker in de tio länderna i ASEAN samt Australien, Indien, Japan, Kina, Nya Zeeland och Sydkorea lanserades den 20 november 2012. Avtalet kommer att innefatta varu- och tjänstehandel, investeringar, ekonomiskt och tekniskt samarbete, immaterialrätt, konkurrens, tvistlösning m.m.

Regionala handelsavtal

Samlingsnamn för frihandelsområden och tullunioner, som bland annat används i WTO:s legala texter. Termen används även för avtal som inte är regionala i dess geografiska betydelse (det vill säga RTA inkluderar avtal mellan länder på olika kontinenter). Kravet för att få upprätta en RTA är att tullarna mellan de avtalsslutande länderna ska avvecklas för i stort sett all handel. Tidsperioden för att upprätta tullunionen eller frihandelsområdet får inte överskrida tio år utom i exceptionella fall. Enligt reglerna ska de yttre gemensamma tullarna i en blivande tullunion beräknas på basis av de deltagande ländernas tidigare genomsnittliga tullnivå.

Särskilda regler gäller för tjänstehandel. Enligt GATS kan WTO:s medlemmar ingå regionala avtal om en liberalisering av tjänstehandeln sinsemellan under förutsättning att avtalet har väsentlig sektorstäckning och i stort sett all diskriminering på tjänsteområdet mellan parterna avvecklas.

(Eng: Regional Trade Agreements, RTA)

Regionalisering

Viktig princip i WTO:s SPS-avtal som innebär att ett lands SPS-åtgärder ska anpassas till de förhållanden som råder i det område den importerade produkten kommer ifrån.

Tanken bakom denna princip är att ett sjukdomsutbrott eller förekomst av växtskadegörare i en del av ett exporterande land inte ska behöva påverka villkoren för exporten från andra delar av landet. Andra länder ska alltså begränsa sina handelsrestriktioner till den region som drabbats av sjukdomsutbrott eller växtskadegörare. En förutsättning är att regionen/området kan avgränsas och myndigheternas kontroller är tillförlitliga.

För EU:s del är det viktigt att andra länder tillämpar regionaliseringsprincipen.Annars finns risk att ett sjukdomsutbrott eller förekomst av växtskadegörare i en del av ett EU-land påverkar exporten från resten av EU.

(Eng: regionalisation).

Reglerad mätteknik

På vissa områden, exempelvis för butiksvågar och elmätare, finns också krav på den som använder ett mätinstrument. Användaren ansvarar för att skaffa ett godkänt instrument (CE-, och M-märkt) och att instrumentet sedan fortsätter mäta med en viss noggrannhet. Det innebär bland annat att användaren låter instrumentet kontrolleras i vissa intervall. Innan en mätutrustning sätts ut på marknaden ska tillverkaren eller importören anlita ett anmält organ som kan avgöra om utrustningen uppfyller föreskrivna krav. På liknande sätt ska en verksamhetsutövare anlita ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll av utrustning i drift.

Rekommendation

En sådan kan förekomma i bland annat internationella avtal av multilateral karaktär. Den är icke bindande och kan, beroende på omständigheterna, uppfattas/tolkas olika av parterna.

Restrictive Business Practices

Konkurrensbegränsande agerande av företag som missbrukar en dominerande marknadsposition. Företagens globalisering och de minskade statliga handelshindren genom WTO-avtalen har väckt farhågor att de internationella företagen genom att tillämpa restriktiva affärsmetoder kan underminera regeringarnas liberaliseringssträvanden.

Se Handel och konkurrens.

Retaliera

Vidta handelspolitiska motåtgärder, exempelvis höjda tullar, för att pressa en part som behåller en WTO-oförenlig åtgärd att upphöra med detta och uppfylla rekommendationerna som tvistlösningsorganet, DSB, har givit.

Se Handelskrig.

Riodeklarationen

Ett av de tre dokument som antogs vid FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Innehåller 27 principer, bl.a. försiktighetsprincipen. Se Agenda 21.

Roll back

Liberalisering och åtagande att avveckla WTO-oförenliga åtgärder, det vill säga handelspolitiska regler som står i strid med WTO:s avtal.

Jämför Standstill.

Romfördraget

Romfördraget från 1957 utgör grunden för den europeiska ekonomiska gemenskapen. Bytte namn till EG-fördraget 1993 och heter sedan 2009 EUF-fördraget.

Romkonventionen

Internationellt traktat om skydd för utövande konstnärer, framställare av ljudupptagningar och radio- och televisionsföretag. Administreras av WIPO, UNESCO och ILO.

(Eng: Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations)

Se Immaterialrätt.

Runda

Förhandlingar i WTO sker i så kallade rundor. Målet med en runda är att sluta ett, eller flera nya, handelsavtal. Åtta förhandlingsrundor skedde under GATT och den pågående rundan, Doharundan, är den första under WTO (och den nionde sedan GATT:s bildande). De första fem rundorna handlade uteslutande om sänkning av tullar. Kennedyrundan, som pågick 1964-67, var den första som inkluderade andra frågor än tullar (nämligen antidumpning).

Se även Tokyorundan, Uruguayrundan.

Rysk-Vitrysk-Kazakiska tullunionen

Unionen mellan Ryssland, Vitryssland och Kazakhstan grundades 2009. Tullunionen, som trädde i kraft 2010, innebär enhetliga tullsatser för import och en gemensam tullkod. Därutöver förhandlas vidare om ett djupare ekonomiskt samarbete framöver. Unionens status är för närvarande oklar på många sätt

Rättvis handel

Denna term har ingen allmänt vedertagen definition utan betyder olika beroende på vem som använder den. Den kan referera till att villkoren i den internationella konkurrensen ska vara jämna och balanserade, det vill säga företag ska konkurrera på lika villkor (level playing field). Men oftast används snarare termen när man diskuterar sociala och till viss del miljömässiga villkor i den internationella handeln. Då handlar det om att främja en handel där människor får tillräckligt betalt för sitt arbete och därmed kan försörja sig själva, sin familj och utveckla sitt lokalsamhälle. Det handlar också ofta om att handeln måste stödja demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, föreningsfrihet och hållbar utveckling. Kraven drivs ofta av olika NGO’s. Se handel och arbetsvillkor, CSR.