Oberoende Staters Samvälde

Samarbetsorganisationen OSS består av följande medlemsstater som samtliga är före detta Sovjetrepubliker: Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ryska federationen, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina och Vitryssland. Georgien har tidigare varit medlem. Sedan tillkomsten 1991 har länderna undertecknat ett stort antal dokument om integration och samarbete i ekonomiska och politiska frågor. (Eng: Commonwealth of Independent States, CIS).

Offentlig upphandling

Offentliga organs (t.ex. centrala myndigheter, kommuner och landsting) köp av varor, inklusive stora byggprojekt, eller tjänster. Den offentliga upphandlingen regleras i WTO, inom ramen för EU:s handelsavtal med tredje land, på EU:s inre marknad, och i nationell lagstiftning. Se Government Procurement Agreement för WTO, Offentlig upphandling i EU/EES för Europa. Se även transparens i offentlig upphandling.

Offentlig upphandling i EU/EES

EU har antagit gemensamma upphandlingsregler för att öka konkurrensen på den inre marknaden. EU:s direktiv gäller procedurerna vid upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (direktiv 2004/18/EG) respektive försörjningssektorerna (vatten, energi, transporter och posttjänster, direktiv 2004/17/EG). Procedurreglerna gäller för upphandling över vissa tröskelvärden.

Upphandlingen ska annonseras i EUT och läggs samtidigt in i databasen TED. En upphandling kan överklagas av en anbudsgivare som anser sig ha lidit skada till följd av den upphandlande enhetens beslut. Överklagandet sker vid domstol i det land där upphandlingen ägt rum. Jämför Agreement on Government Procurement.

Det pågår en modernisering av EU:s upphandlingslagstiftning. EU-kommissionens förslag till nya direktiv förhandlas i rådet och parlamentet.

Offshoring

När ett företag investerar i ett annat land genom att sätta upp produktion i landet talar man ofta om offshoring. Exempelvis kan företag i Europa äga fabriker i Kina. Jämför Outsourcing.

OIE

Världsorganisationen för djurhälsa arbetar för att förbättra djurhälsan globalt, bland annat genom att ta fram rekommendationer för djurhälsokrav i handel med levande djur och animaliska produkter. Rekommendationerna och kraven syftar till att minska risken för spridning av olika typer av smittsamma djursjukdomar. I WTO:s SPS-avtal uppmuntras WTO:s medlemmar att utforma sina hälsoskyddsregler/SPS-åtgärder vid import av levande djur och animaliska produkter i enlighet med OIE:s rekommendationer, vilket kan underlätta handeln med dessa varor. 181 länder är medlemmar i OIE (2017).

Eng. OIE World Organisation for Animal Health

Open skies

Open Skies är ett flygavtal mellan EU och USA. Avtalet, som trädde i kraft 2008, syftar till att öka konkurrensen på de transatlantiska flygningarna och även inom EU. Detta ska uppnås genom att de olika bilaterala avtal som funnits, och som begränsat konkurrensen, mellan USA och enskilda EU-länder skrotas till förmån för ett enda övergripande avtal som ger alla flygbolag i EU och USA rätt att trafikera alla rutter. Bolagen får alltså använda alla flygplatser i de 27 EU-länderna och USA. Samtidigt ger det också rätten till amerikanska flygbolag att trafikera interna rutter inom EU. Se Flygavtalen, International Civil Aviation Organization (ICAO).

Open Trade Gate Sweden

OTGS är ett one-stop-shop informationscenter för exportörer i utvecklingsländer som vill komma in på den svenska marknaden eller EU-marknaden och som har frågor om olika krav, exempelvis gällande tullar, märkning av varor, förpackningsbestämmelser eller SPS-regler. OTGS verksamhet startade 2005 och ingår som en del av Kommerskollegium. Hjälpen är kostnadsfri.

Organization for Economic Co-Operation and Development

OECD är en organisation med 30 medlemmar som sedan 1961 fokuserat sitt arbete på bland annat hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling, högre levnadsstandard och världshandel. En stor del av OECD:s arbete är inriktat på insamling och bearbetning av statistik och ekonomiska data. Vidare bevakar OECD trender, genomför ekonomiska analyser, utreder handelsmönster och tar fram policyrekommendationer. OECD ger beslutsfattare en möjlighet att samlas och utbyta policyerfarenheter, ta fram riktlinjer för "good practices" och jämföra inhemska och internationella policys.

I OECD:s Handelskommitté sker den största delen av arbetet som är inriktat på handelspolitik och studier genomförs inom områden som tjänster, investeringar, immaterialrätt och icke-tariffära handelshinder. Arbetet har som mål att ta fram policyrekommendationer som kan användas för att utveckla såväl internationell handel som inhemska strukturförändringar. 

Organization of Eastern Caribbean States

Organisation som bland annat fungerar som ekonomisk och monetär union för sju av de mindre ö-länderna i Karibien. Medlemmar är Antigua och Barbuda, Dominica, Grenada, Montserrat, St Kitts och Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna samt det brittiska territoriet Anguilla. De har en gemensam valuta och centralbank. En huvuduppgift för organisationen är bland annat att koordinera genomförandet av CARICOMs gemensamma marknad.

Organization of the Black Sea Economic Cooperation

Organisation för ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länderna runt Svarta Havet. BSEC, som bildades 1992, har 12 medlemmar: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Georgien, Grekland, Moldavien, Rumänien, Ryssland, Serbien, Turkiet och Ukraina. Till frågorna som behandlas hör bland annat handel, transporter, energi och miljö.

OTDS

Övergripande handelsstörande stöd (OTDS) är ett stödmått som diskuteras i jordbruksförhandlingarna i Doharundan. OTDS utgör summan av tre typer av handelsstörande jordbruksstöd: stöd i den gula boxen, de minimis-stöd och stöd i den blå boxen. I Dohaförhandlingarna diskuteras sänkningar av nivån på WTO-medlemmarnas övergripande handelsstörande stöd (OTDS).

Se Box och De minimis-stöd.

(Eng: overall trade-distorting support).

Outsourcing

När ett företag lägger ut delar av sin verksamhet, vanligtvis den fysiska produktionen, till ett företag i ett annat land. Exempelvis designas varor i Europa medan själva tillverkningen sker i en fabrik i Kina. Skillnaden mot offshoring är att företaget i Europa har en affärsrelation med företaget i Kina, det vill säga man äger inte själv produktionsenheten i Kina.