Nando

EUs databas över organ för bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad EU-lagstiftning (anmälda organ, tekniska tjänster i fordonslagstiftningen (Technical Services), tekniska bedömningsorgan i byggproduktlagstiftningen (TAB, Technical Assessment Body),eller bedömningsorgan enligt järnvägslagstiftningen, samt utsedda organ (Designated Bodies) enligt avtal som EU har med tredjeland, i avtal om ömsesidigt erkännande (MRA) och frihandelsavtal (FTA). Nando är tillgängligt på internet.

National Notification Authority

Nationell anmälningsmyndighet. Varje WTO:s medlem ska utse en anmälningsmyndighet som har i uppgift att anmäla förslag till ny eller ändrad lagstiftning på SPS-området till WTO. Det som ska anmälas är förslag till SPS-åtgärder som gäller säkra livsmedel, djurhälsa och växtskydd - om  de kan ha väsentlig inverkan på andra medlemmars handel.

Se SPS-avtalet.

 

 

Nationell behandling

En av de två grundläggande icke-diskrimineringsprinciperna i GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) och senare i WTO. Den innebär på varuområdet att importerade varor inte får behandlas sämre än inhemska varor när det gäller interna skatter och avgifter, tekniska föreskrifter eller bestämmelser om försäljning, köp, distribution med mera.

På tjänsteområdet är nationell behandling något som varje land, om det vill, väljer att ge andra länder, unilateralt eller efter särskilda förhandlingar.

NFIDC

Utvecklingsländer som är netto-importörer av livsmedel och sårbara för högre priser på importerade livsmedel. Begrepp som används i WTO:s jordbruksavtal samt i några ministerbeslut om jordbruksfrågor. WTO fastställer vilka länder som räknas som  NFIDC utifrån ett antal kriterier.

WTO:s medlemsländer åtog sig under Uruguayrundan att ta hänsyn till och vidta vissa åtgärder för att mildra effekterna av den ökade liberaliseringen av jordbrukshandeln för de minst utvecklade länderna och NFIDC. Mindre hinder i handeln med jordbruksprodukter förväntades leda till högre världsmarknadspriser för många jordbruksprodukter och därmed ökade kostnader för livsmedelsimport. Exempel på åtgärder som följs upp i WTO är omfattning och utformning av livsmedelsbistånd till de minst utvecklade länderna och NFIDC samt tillgång till finansiering av livsmedelsimport från internationella institutioner.  

Eng. NFIDC Net-Food Importing Developing Countries

Nicefördraget

Nicefördraget trädde i kraft 2003 och innebär att ändringar gjordes i institutionerna för att EU skulle kunna få nya medlemsländer. 

Non-Agricultural Market Access negotiations

NAMA är de förhandlingar inom Doharundan där frågor om marknadstillträde för industrivaror (inklusive fisk) behandlas. Det gäller främst frågor om tullsänkningar (tulltoppar, höga tullar, tulleskalering etcetera) men också icke-tariffära handelshinder för dessa produkter. Själva förhandlingsgruppen kallas NGMA - Negotiating Group on Market Access.

Se Schweiziska formeln.

Non-Governmental Organization

Samlingsnamn för frivilliga (icke-statliga) organisationer av lobbyistkaraktär som försöker påverka regeringarna i olika frågor, bland annat handelspolitiska frågor. Floran av NGOs är stor, liksom bredden i vilka intressen de företräder, samt vilka resurser de förfogar över och vilka metoder de använder. Nämnas kan näringslivsorganisationer, fackföreningar, miljörörelser, solidaritetsgrupper och kyrkor.

Till de svenska frivilligorganisationer som regelbundet lämnar synpunkter till regeringen i handelspolitiska frågor hör bland andra Svenskt Näringsliv och dess olika branschorganisationer, LO, TCO, Diakonia, Forum Syd, Lutherhjälpen och Konsumenter i Samverkan.

Non-Tariff Measures

Med begreppet menas ofta samma sak som Non-Tariff Barriers (NTBs), icke-tariffära handelshinder, men egentligen avser NTMs alla slags statliga åtgärder (utom tullar) som påverkar handeln, det vill säga inte bara de som hindrar handeln utan även de som underlättar handeln. Med andra ord är NTMs ett bredare begrepp än NTBs.

North American Free Trade Agreement

Nordamerikanska frihandelsavtalet mellan Kanada, Mexico och USA är tillsammans med EU det största frihandelsområdet i världen. Avtalet som grundade NAFTA trädde i kraft 1994. Dessförinnan fanns det amerikansk-kanadensiska avtalet CUSFTA. Den 1 januari 2008 avvecklades tullar och andra handelshinder på varuområdet mellan NAFTA-länderna. Andra avtalsområden rör tjänstehandel, investeringsvillkor, immaterialrätt, miljöfrågor och arbetsrätt. Jordbruk omfattas av delvis egna regler. Det finns också en tvistlösningsmekanism i avtalet.

Se även FTAA, DR-CAFTA.

Notifiering

I handelspolitiska sammanhang betyder detta ord att ett land meddelar andra länder sin avsikt att införa vissa åtgärder, till exempel nya tekniska föreskrifter eller början av en utredning som kan leda till att handelspolitiska skyddsintrument används. Detta notifieras till sina handelspartners för att de ska få en möjlighet att, om de så vill, reagera på de nya åtgärderna.

Se Anmälningsprocedur.

Nummerväxlingsregel – change of tariff classification

Ett vanligt bearbetningskrav bland ursprungsregler. Grundförutsättningen är att om tillverkningsprocessen innebär att varan ändrar karaktär jämfört med materialet som används, då får varan ursprung. Nyckeln i en nummerväxlingsregel är varans tullkod (HS-nummer). Om det material som används har en annan tullkod än den färdiga varan, då har varan ändrat karaktär och den får därmed ursprung.

Nya metoden

För att komma till rätta med de tekniska handelshindren på den inre marknaden och främja den fria rörligheten för varor, antog EU 1985 den så kallade nya metoden för harmonisering av tekniska regler. Metoden går ut på att endast ange övergripande, väsentliga krav i lagstiftningen, medan de mer detaljerade tekniska kraven uttrycks i standarder som utarbetas av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC och ETSI. Standarderna är frivilliga att använda, men innebär ett antagande om överensstämmelse med direktivets krav.

Antalet direktiv utformade enligt nya metoden uppgår till ett trettiotal och berör breda sektorer inom industrivaruområdet. Direktiv har utfärdats bland annat för byggprodukter, maskiner, elektriska apparater, personlig skyddsutrustning och leksaker. Flera av direktiven kräver att varorna CE-märks innan de får saluföras på den inre marknaden.

Till den nya metoden hör också en samlad syn på de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som produkten måste ha genomgått. I de flesta fall ska tillverkaren själv intyga att produkten uppfyller kraven i ett direktiv (egendeklaration). För vissa produkter krävs en tredjepartskontroll som utförs av ett anmält organ. För respektive varuområde ansvarar föreskrivande myndigheter för marknadskontroll, till exempel Arbetsmiljöverket för maskiner och tryckkärl, Boverket för byggvaror och Konsumentverket för leksaker.

Sedan 2008 finns den nya metoden reglerad i Europaparlamentets och Rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter.