Latin American Integration Association

Paraplyavtal för latinamerikanskt samarbete som trädde i kraft 1981. Målsättningen är att åstadkomma en harmonisering mellan länderna med långsiktigt syfte att skapa en regional gemensam marknad. Delöverenskommelser mellan ett begränsat antal medlemsländer uppmuntras. Avtalen måste dock vara öppna för andra medlemmar i LAIA. Preferenser har getts för hela ländergrupper och bilaterala och plurilaterala avtal har slutits. Medlemmar är Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela. Se UNASUR.

(Sp: Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Leveranssätt

I WTO:s avtal för tjänstehandel Gats anges fyra leveranssätt för tjänster:

Leveranssätt 1: Gränsöverskridande handel (cross border supply). Detta är när tjänsterna levereras från ett medlemslands territorium till ett annat medlemslands territorium (till exempel telefonsamtal över en landsgräns).

Leveranssätt 2: Konsumtion utomlands (consumption abroad). Detta är när ett medlemslands konsumenter åker till ett annat medlemsland för att konsumera tjänsten (till exempel turism).

Leveranssätt 3: Lokal etablering (commercial presence). Detta är när tjänsten levereras genom att leverantören etablerar sig i annan medlems territorium (till exempel etablerar dotterbolag), det vill säga företaget investerar i sin nya marknad.

Leveranssätt 4: Tillfällig personrörlighet (temporary movement of natural persons). Detta är leverans genom att fysisk person tillfälligt besöker annat medlemsland för att utföra ett arbete där (till exempel tillfälligt besök av expert).

Leveranssätt 1 och 3 är de vanligaste formerna medan leveranssätt 4 är den minst vanliga formen. Det är också den form som möter flest handelshinder.

Definitionen av leverans av tjänster inkluderar även produktion, distribution, marknadsföring, försäljning och leverans av tjänsten.

Eng. Mode of supply

Licens

Som handelspolitisk term: av behörig myndighet utfärdat tillstånd att föra in eller föra ut varor till, respektive från, ett land. Se importlicensprocedurer.

Lissabonavtalet

Fördrag för att skydda geografiska ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering. Administreras av WIPO.

(Eng: Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration) Ej att förväxla med Lissabonfördraget, se EU:s fördrag.

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 och rättsstadgan om EU:s grundläggande rättigheter blev rättsligt bindande.

Lissabonstrategin

Europeiska rådet beslutade år 2000 i Lissabon om ett nytt strategiskt mål för unionen som syftade till att EU ska bli "världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen samt en högre grad av social sammanhållning till år 2010." Ambitionen var att komma ikapp det ekonomiska försprång USA ansågs ha skaffat sig. Ansvaret för att genomföra de reformer som krävs för att nå målen låg på medlemsstaternas regeringar. Hur det gick mäts varje år med ett antal indikatorer, så kallad benchmarking. Lissabonstrategin hade även sedan 2006 en extern dimension, Global Europe. Idag är strategin ersatt av Europa 2020.

Livsmedelssäkerhet

Begreppet livsmedelssäkerhet avser säkra livsmedel, säkra att äta utan risk för  smitta eller hälsovådliga ämnen. (Livsmedelssäkerhet användes tidigare synonymt med livsmedelstrygghet på svenska).

(Eng:. food safety)

Livsmedelstrygghet

Livsmedelstrygghet (tryggad livsmedelsförsörjning,), råder enligt FAO:s definition då alla människor alltid har fysisk, ekonomisk och social tillgång till hälsosam och nyttig mat i tillräcklig mängd för att tillgodose sina behov och önskemål i fråga om mat för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vissa handelspolitiska åtgärder anses, tillsammans med andra politiska, finansiella och klimatmässiga faktorer, kunna påverka den globala livsmedelstryggheten negativt, framför allt i utvecklingsländer. Detta kan ske då åtgärder som t.ex. exportrestriktioner i ett eller flera länder bidrar till minskat utbud eller höga priser på världsmarknaden för livsmedel. Särskilt sårbara i sådana situationer är utvecklingsländer som är netto-importörer av livsmedel. Se även Net Food Importing Developing Countries (NFIDC) Tidigare användes även termen livsmedelssäkerhet synonymt med livsmedelstrygghet på svenska, men så är inte fallet idag..

Se Livsmedelssäkerhet.

(Eng. food security)

Lomékonventionen

Lomékonventionen var ett handels- och biståndsavtal som löpte ut år 2000 då den ersattes av Cotonouavtalet, som nu ersatts av EU:s GSP-system eller EPA.