Jefta

Jefta är en förkortning som inte är officiell men ibland används för det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan, Epa.

Jordbruksavtalet

Avtal i WTO som innehåller regler och åtaganden för styrmedel som påverkar handeln med jordbruksprodukter. Regler finns för tullar, exportsubventioner och interna stöd till jordbruket. I avtalet klassificeras stöden till jordbruket i olika kategorier – boxar – utifrån hur handelsstörande stöden är. Olika regler gäller för handelsstörande respektive minimalt handelsstörande stöd. Avtalet innehåller också vissa särskilda villkor och undantag för Sedan 2001 pågår, som en del av Doharundan, förhandlingar om ett nytt jordbruksavtal och uppdaterade regler för att den internationella handeln med jordbruksprodukter ska bli mer öppen och rättvis.

Eng. Agreement on Agriculture

Jordbruksprodukter

I WTO finns en definition av jordbruksprodukter i Jordbruksavtalet. Denna definition omfattar bland annat jordbruksråvaror, förädlade livsmedel, foder, drycker och tobak liksom bomull och silke. WTO:s definition av jordbruksprodukter omfattar inte produkter som timmer och gummi. För de produkter som definieras som jordbruksprodukter i WTO gäller Jordbruksavtalets regler om exportsubventioner, interna stöd och marknadstillträde.

Jordbrukssubventioner

Subventioner till jordbruket kan vara utformade på många olika sätt. Jordbruket kan exempelvis subventioneras indirekt av konsumenterna genom att marknaden är reglerad och priserna på jordbruksprodukter på den inhemska marknaden därför ligger på en högre nivå än världsmarknadspriset. Jordbruket kan också subventioneras direkt av staten genom olika typer av stöd som betalas direkt till jordbrukaren via statskassan. Syftet med sådana direkta stöd kan variera, de kan exempelvis vara inriktade på att ge jordbrukaren ett inkomststöd, att underlätta investeringar, att ge ersättning för olika typer av miljövärden. Även allmänna serviceaktiviteter (till exempel rådgivning, infrastruktur) kan betraktas som indirekta subventioner till jordbruket.

Jordbrukssubventioner kan vara mer eller mindre handelspåverkande. Hur handelspåverkande en subvention är beror på hur stark koppling det finns mellan subventionens storlek och produktionens storlek. Sådana subventioner som uppmuntrar jordbrukarna att producera mer än vad de skulle göra utan stöd påverkar priser, konkurrens och handel mer än de som inte är kopplade till produktion. Inom WTO finns en klassificering av jordbrukssubventioner baserad på subventionernas handelspåverkan. OECD uppskattar omfattningen av medlemsländernas subventioner till jordbruket i ett särskilt stödmått, Producer Support Estimate.

Se Box.

Jämställdhet

Jämställdhet syftar till att alla människor, oavsett kön, ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet utgör nu självklart innehåll i alla internationella avtal och politiska deklarationer om utveckling och hållbarhet. Jämställdhet är ett av de sjutton huvudmålen i Agenda 2030, men är även integrerat i en majoritet i de övriga målen.