Globalisering

Term utan klar gemensamt accepterad definition. Syftar oftast på den ekonomiska integrationsprocess som pågår, och har pågått i vågor fram och tillbaka, i världen flera decennier (eller flera sekel om man definierar begreppet vitt). Processen, som öppnar upp världen för handel och investeringar och fria flöden av såväl varor som tjänster och kapital, skapar nya ekonomiska band mellan företag, länder och individer världen över. Globaliseringen accelereras av snabba tekniska framsteg, inte minst när det gäller kommunikationer, och arbetet som bedrivs av internationella organisationer, som bland andra WTO.

Government Procurement Agreement

GPA är WTO-avtalet om offentlig upphandling omfattar varor och vissa tjänster, inklusive byggentreprenader. Avtalet är ett s.k. plurilateralt avtal, som är bindande för de parter som anslutit sig. Syftet med avtalet är att öppna upp offentlig upphandling för utländsk konkurrens och genom transparens motverka korruption för att på bästa sätt säkerställa gränsöverskridande handel och en effektiv användning av skattemedel. Avtalet består av procedurregler och grundläggande regler och principer för offentlig upphandling samt parternas marknadstillträdesåtaganden som reglerar vilka åtaganden om marknadstillträde som parterna erbjuder varandra när det gäller försäljning till offentlig sektor. Upphandling som värdemässigt överstiger vissa överenskomna tröskelvärden uttryckta i IMF:s Special Drawing Rights (SDR) ska vara utsatta för internationell konkurrens.

Grundläggande principer för den offentliga upphandlingen är transparens, icke-diskriminering och objektivitet.

För närvarande är nitton medlemmar parter till avtalet (varav samtliga EU-medlemsländer räknas som en part). Ytterligare tio länder förhandlar om medlemskap. Därtill deltar 32 WTO-medlemmar/observatörer som observatörer i GPA:s kommitté. (September 2018)

Eng. GPA Government Procurement Agreement.

 

 

Green Field investment

När en investerare gör en investering som innebär uppstartande av en ny verksamhet.

Gråzonsåtgärder

Kvantitativa restriktioner som införs av exportländer för att begränsa exporten till ett särskilt land, ofta grundat på krav från importlandet. Restriktionen införs "frivilligt" för att undvika att importlandet tar till mer drastiska åtgärder. En gråzonsåtgärd (engelska förkortningar VER, VRA och OMA) behöver inte avtalas på regeringsnivå.

Denna typ av restriktioner var vanliga en bit in på 1990-talet och av EU en ofta använd metod för att skydda sig mot marknadsstörande import. Numera är sådana restriktioner förbjudna i WTO, genom avtalet om skyddsåtgärder som föreskriver att WTO-medlemmar inte får söka, vidta eller upprätthålla frivilliga exportbegränsningar.

Gränsjusteringsåtgärd

Åtgärder som syftar till att justera priset på en importerad vara av någon anledning. I dagens debatt handlar det oftast om de problem som eventuellt uppstår då vissa länder inför stränga klimatmål, som företagen måste bidra till med skatter eller genom att köpa utsläppsrätter, medan andra länder inte inför samma mål. Konkurrensen kan då bli orättvis enligt en del bedömare. 

Detta skulle kunna åtgärdas med gränsjusteringsåtgärder, antingen genom att vissa importerade varor beläggs med en skatt som ska motsvara vad de fått betala om de varit ett inhemskt företag (gränsskattejustering) eller genom att de importerade företagen får köpa utsläppsrätter på importlandets utsläppsmarknad. Gränsjusteringsåtgärder som avser just klimatfrågan går också under namnet Border Carbon Adjustment (BCA). (Eng: Border Adjustment Measure, BAM).

Gränsskattejustering

Gränsskattejusteringar är en form av gränsjusteringsåtgärd och existerar i flera olika former. Det vanligaste är att handlade varor är föremål för det importerande landets skatter och undantagna från skatter från det exporterande landet. Exempelvis är bensin som fraktas från ett land (exportören) undantaget exportlandets skatter men påläggs i stället den skatt som gäller i importlandet. Skatter på import kan tas ut enligt WTO-regelverket förutsatt att grundläggande principer om icke-diskriminering och nationell behandling är uppfyllda och således är likvärdiga för inhemska och importerade produkter.

Gränsskattejusteringar på export är inte förbjudna enligt ASCM-avtalet, förutsatt att skatten är relaterad till skatter på insatsvaror som är fysiskt inarbetade i slutprodukten. Men gränsskattejusteringar på icke-fysiskt inkorporerade insatsvaror som energi är ett problematiskt område och ifrågasatt om det är förenligt med WTO-regelverket.

Eng. Border Tax Adjustment

Gulf Cooperation Council

GCC är en samarbetsorganisation, bildad 1981, mellan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Samarbetet syftar till djupare regional integration och rör en stor mängd frågor inom bland annat ekonomi, politik, säkerhet, utbildning, kultur och hälsa. GCC-länderna har en gemensam tullunion.

GVC

Global Value Chains

GVCs är den engelska förkortningen för globala värdekedjor. Begreppet används för att beskriva en international produktions- och leveranskedja  där olika delar av produktionen sker i olika länder.  

Föregående
1
2