Fair Trade Center

Fair Trade Center är en svensk organisation som arbetar med att utvärdera svensk handel med och investeringar i utvecklingsländer. Man vill ge konsumenterna ökad information för att kunna göra etiska val i butiken. Målet är att "främja rättvis handel".

FAO

FN:s fackorgan för jordbruksfrågor, landsbygdsutveckling, skogsbruk och fiske, grundat 1945. Det övergripande målet med FAO:s arbete är att trygga tillgången till mat och bekämpa hunger. FAO ska fungera som ett diskussionsforum där länder kan mötas för att nå samförstånd i aktuella jordbruks- och livsmedelsfrågor. En central roll för organisationen är att samla in och dela statistik och prognoser samt att sprida kunskap i jordbruks-, livsmedels- och landsbygdsfrågor. Huvudsätet ligger i Rom.

FAO:s arbetsområde inkluderar handels- och marknadsfrågor. Sedan några år tillbaka gör FAO och OECD gemensamma prognoser för utvecklingen på jordbruksmarknaderna.

Organisationen har en central roll för att underlätta säker handel med jordbruksprodukter och livsmedel genom harmonisering av regler som tillämpas i handeln. FAO är huvudman för den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) som tar fram internationella standarder för handeln med växter. Tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) har FAO ansvar för Codex Alimentarius som fastställer standarder för livsmedels säkerhet och kvalitet.

Eng. FAO Food and Agriculture Organization

Se även International Plant Protection Convention och Codex Alimentarius

FDI, Foreign Direct Investment

FDI är detsamma som utländska direktinvesteringar. En FDI sker om en utländsk investerare gör en investering i ett annat land och denna investering utgör minst tio procent av värdet på det som investerats i.

Flygavtalen

1992 slöt EU och USA ett bilateralt avtal om statsstödet till stora civila flygplan, det vill säga med mer än 100 sittplatser. Avtalet reglerar storleken på såväl de direkta subventioner som Airbuskonsortiet i EU kan erhålla som på det indirekta stöd som den amerikanska civila flygtillverkningen får genom subventionerna till den militära tillverkningen.

Se Open skies.

Flygindustriavtalet

Flygindustriavtalet i WTO omfattar huvudsakligen tullfrihet för civila flygplan och flygplansdelar. Till avtalet har 32 WTO-medlemmar anslutit sig, bland dem EU, EU-länderna, USA och Kina. Avtalet är därmed ett så kallat plurilateralt avtal. Tullfriheten gäller dock på MGN-basis, det vill säga även mot länder som inte skrivit på avtalet. Avtalet trädde i kraft 1980.

Foreign Direct Investment

Utländska direktinvesteringar är investeringar som görs av företag i ett land annat än sitt hemland. För att det ska räknas som en direktinvestering ska investeringen kännetecknas av ett långvarigt samarbete med ett bestående intresse. Enligt FN krävs att en investerare kontrollerar minst tio procent av ett utländskt företag för att det ska klassas som en utländsk direktinvestering. Se även Bilateral Investment Treaty (BIT), Multilateral Agreement on Investment (MAI), Trade-Related Investment Measures (TRIMs), Handel och investeringar.

Foreign Trade Association

Europeisk lobbyorganisation för handelsföretag med särskild uppgift att verka för frihandel och avveckling av tullar och icke-tariffära handelshinder samt påverka EU:s position i handelsförhandlingar med tredje land i frihandelsvänlig riktning. Verksamheten har sin tyngdpunkt på området textil och konfektion. Kontakter sker främst med Europeiska kommissionen. Jämför Eurocommerce.

Free On Board

Enligt Incoterms innebär handelstermen "fritt ombord" att säljaren fullgjort sin skyldighet att avlämna godset när detta passerat fartygets reling i angiven lastningshamn. Köparen ska svara för alla kostnader från denna punkt. Jämför CIF.

Free Trade Agreement of the Americas

1994 antog USA och alla de övriga amerikanska länderna - exklusive Kuba - en aktionsplan om upprättande av ett all-amerikanskt frihandelsområde, från Alaska till Eldslandet. Förhandlingarna skulle ha avslutats 2005, men har kärvat på grund av oenigheter i frågor som jordbruk och immaterialrätt. I dagsläget ligger förhandlingarna nere och det är osäkert om de kommer återupptas. Jämför NAFTA, Mercosur, Andiska Gemenskapen, CAFTA-DR, UNASUR.

Free-rider

Term som, inom handelspolitiken, används om ett land som inte självt gör några handelspolitiska åtaganden, men som genom MGN-principen drar nytta av tullsänkningar som andra länder i WTO förhandlar fram.

Frihandel

Allmänt vedertagen definition av detta ord finns inte.  Begreppet syftar på ett tillstånd där handeln är så fri som möjligt, det vill säga där avsiktliga hinder för handeln tagits bort. Både exporten och importen ska vara fri från tullar och icke-tariffära handelshinder av olika slag. Ibland avser ordet också situationer där även naturliga handelshinder som geografi och språk elimineras, men det är mest i teoretiska resonemang. Jämför protektionism.

Frihandelsavtal

Avtal som etablerar ett frihandelsområde. Eftersom det är ett avsteg från WTO:s princip om mest gynnad nation finns det särskilda regler om frihandelsområden mellan WTO-medlemmar. EU:s medlemsländer sluter gemensamt frihandelsavtal med länder utanför EU. Se även Enabling Clause som särskilt berör utvecklingsländer.

Frihandelsområde

Sammanslutning av länder som, på basis av ett frihandelsavtal, sinsemellan avskaffat tullar (och ibland vissa andra handelshinder) för den inbördes handeln. Till skillnad från en tullunion behåller varje land i ett frihandelsområde sin egen handelsregim (tullar, kvantitativa restriktioner etcetera) gentemot utanförstående länder. Eftersom de deltagande länderna inte har en gemensam tulltaxa måste en vara som ska erhålla tullfrihet inom området uppfylla vissa krav på ursprung i området. Tullkontroller, ursprungsregler och ursprungsbevis måste därför finnas kvar i den inbördes handeln, som därmed inte blir lika fri som i en tullunion. Exempel på frihandelsområden är EES, EFTA, NAFTA och ANZCERTA. Jämför Regionala handelsavtal.

(Eng: Free Trade Area, FTA)

Frikopplade inkomststöd

Stöd som betalas ut direkt till jordbrukaren. Storleken på stödet till den enskilda jordbrukaren beror inte på priset på produkten hen producerar eller på hur stor produktionen är. Jordbrukaren uppmuntras därmed inte att producera mer för att få ett större stöd. Sådana stöd  anses inte ha någon större effekt på marknaderna för jordbruksprodukter och handeln mellan länder.

I WTO finns en klassificering av jordbruksstöd baserad på handelsstörande effekt. De frikopplade inkomststöden klassificeras som minimalt handelsstörande - dvs. gröna - stöd. Det betyder att WTO:s medlemsländer kan använda denna stödform utan beloppsbegränsningar.

Se Box.

Eng: decoupled income support

Förenklade handelsprocedurer

Handelsprocedurer innefattar alla informationsflöden och all administration som är nödvändig när företag ska exportera eller importera. I begreppet ingår dels offentliga åtgärder som tullprocedurer och beskattning, dels privata aktiviteter som transport-, försäkrings- och betalningsprocesser. Information nödvändig för att genomföra handelsprocedurer kan överföras både som dokument och digitalt.

Förhandlingar om förenklade handelsprocedurer i Doharundan inleddes efter beslut av Allmänna rådet 2004. Förhandlingarna ska klargöra och förbättra tre befintliga GATT-artiklar: varor i transit, avgifter och formaliteter samt administration och publicering av handelsregelverk. Samarbete mellan ländernas tullmyndigheter och andra myndigheter ingår också i mandatet. Förhandlingarna ska särskilt beakta behoven för utvecklingsländer med bristande kapacitet att implementera avtalen och behov av tekniskt bistånd. Det övergripande syftet är att förenkla och snabba på procedurerna å att handeln flyter smidigare. (Eng: Trade facilitation)

Företagsintern handel

Handel mellan ett multinationellt företag och dess dotterföretag i andra länder eller annan handel inom en internationell koncern. (Eng: Intra-firm trade).