C-4

Gruppen omfattar de fyra minst utvecklade länder - Benin, Burkina Faso, Mali och Tchad - som ligger bakom bomullsinitiativet i Dohaförhandlingarna. Se även Bomullsinitiativet.

(Eng: Cotton Four)

Cabotage

Rätt för utländskt företag att utföra inrikes transporttjänster (till lands, sjöss eller i luften) inom annat land. 1998 infördes cabotage för lastbilstransporter på EES-marknaden. Ett åkeriföretag registrerat i ett medlemsland fick rätt att utföra transporter mellan två eller flera orter inom ett annat medlemsland. Cabotage för kustsjöfart är tillåten endast inom EU. Jämför Open skies.

Cairnsgruppen

Sammanslutning bestående av 19 utvecklade länder och utvecklingsländer med betydande export av jordbruksprodukter. Gruppen verkar för en friare handel med jordbruksprodukter och ambitiösa reformer av WTO:s regler och åtaganden på jordbruksområdet. Bildades 1986 i staden Cairns i Australien. Följande länder är medlemmar i Cairnsgruppen: Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Filippinerna, Guatemala, Indonesien, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Pakistan, Paraguay, Peru, Sydafrika, Thailand, Uruguay och Vietnam. Tillsammans svarar dessa länder för drygt 25 procent av världens jordbruksexport.

CAP

EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP som tillämpas i alla medlemsstater. Grunden för den gemensamma jordbrukspolitiken lades i slutet av 50-talet. Målen med politiken har varit och är fortfarande att öka produktiviteten inom jordbruket, garantera jordbruksbefolkningen en skälig levnadsstandard, stabilisera jordbruksmarknaderna, trygga livsmedelsförsörjningen samt att ge konsumenterna tillgång till varor till skäliga priser. Den gemensamma jordbrukspolitiken inrättades 1962 och innebär att stöd till jordbruket och marknadsregleringar fastställs gemensamt. Politiken består idag av två pelare. Pelare 1 innehåller direktstöden för att stärka jordbrukarnas inkomster och pelare 2 innehåller landsbygdsprogrammen (inklusive miljöstöden).

EU:s jordbrukspolitik har under åren genomgått flera reformer i riktning mot en mer marknadsanpassad och mindre handelsstörande politik.

Eng. CAP (Common Agricultural Policy)

Caribbean Basin Economic Recovery Act

CBERA är en del av Caribbean Basin Initiative (CBI), vilket är ett samlingsnamn för USA:s ambitioner att stödja ekonomisk utveckling i länder i Centralamerika och Västindien. Systemet ger tullfritt tillträde till den amerikanska marknaden för många varor från dessa länder och är en del av USA:s GSP-system. Större delen av dessa länder är även AVS-länder.

Kanada har ett motsvarande program kallat CARIBCAN. Både CBERA och CARIBCAN har getts undantag, waiver i WTO. Se GSP.

CARIFORUM

Samarbetsfunktion mellan CARICOM och Dominikanska republiken som ursprungligen etablerades för att samordna biståndsrelationerna med EU. Sedermera har CARIFORUM även fungerat som ett forum för samordning av ländernas handelsrelationer med tredje part.

Carribean Community and Common Market

Den karibiska gemenskapen har femton medlemmar, huvudsakligen öar i Västindien: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts och Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna, Surinam, samt Trinidad och Tobago. Målsättningen på det handelspolitiska området är en gemensam marknad och samordning av ländernas politik i förhållande till viktigare handelspartner.

Nästan alla medlemsländer i CARICOM är AVS-länder och förhandlade tillsammans med Dominikanska republiken mellan 2004 och 2007 om ett så kallat Ekonomiskt Partnerskapsavtal med EU. Detta avtal undertecknades i oktober 2008 av samtliga CARICOM-länder utom Haiti, som undertecknade i december 2009. Se LAIA, OECS, CBERA, CARIFORUM.

Carry forward

Begrepp som syftar till att använda de möjligheter till flexibilitet som normalt finns inskrivna i avtal om kvoterad handel. Carry forward är när ett exporterande land använder en del av det kommande årets kvot under innevarande år (förskott). Carry over är när landet använder del av föregående års outnyttjade kvot under innevarande år (efterskott).

CE-märkning

Genom CE-märket intygar tillverkaren, eller dennes representant, att en vara som saluförs inom EES uppfyller EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet och miljö för produkten ifråga men i vissa fall även andra produktegenskaper. CE-märkning är ofta obligatorisk för de produkter som regleras av nya metoden-direktiv. Produkter som inte regleras av nya metoden-direktiv och för vilka CE-märkning inte krävs får inte CE-märkas. Exempel på produkter som ska CE-märkas är leksaker, hushållsapparater och telefoner.

CEDAW

CEDAW står för Convention on the Elimination of Discrimination Against Women och är FN:s konvention om eliminering av samtliga former av diskriminering mot kvinnor.

Ofta erinrar nya frihandelsavtal direkt till parternas åtaganden under internationella konventioner däribland CEDAW ofta ingår.

CEFIC

Branschorganisation för den europeiska kemiindustrin. Har till uppgift att främja branschens intressen och vara kontaktorgan gentemot EU:s institutioner, i synnerhet Europeiska kommissionen och Europaparlamentet. Lämnar förslag till kommissionen och medverkar som remissinstans vid utformning av EU:s lagstiftning för den inre marknaden samt vid förberedelser inför förhandlingar med tredje land. (Fr: Conseil Européen de l´Industrie Chimique; eng: European Chemical Industry Council)

CEFTA

CEFTA är ett frihandelsavtal som trädde i kraft år 1992 mellan några länder i EU:s östliga grannskap. Parter i avtalet är idag Albanien, Bosnien samt Hercegovina, Makedonien, Moldavien,  Montenegro, Serbien samt Kosovo.

CEMAC

Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale

CEMAC är en ekonomisk och monetär union, bildad 1994, med Centralafrikanska republiken, Ekvatorialguinea, Gabon, Kamerun, Republiken Kongo och Tchad som medlemmar. Ländernas gemensamma valuta, den centralafrikanska francen, är kopplad till euron.

CEN (Comité Européen de Normalisation)

(Comité Européen de Normalisation)

CEN är en europeisk standardiseringsorganisation för alla teknikområden utom elområdet och telekommunikation. CEN är gemensamt organ för EU:s och EFTA:s nationella standardiseringsorgan. Sveriges medlem är SIS Swedish Standards Institute. Se även CENELEC, ETSI.

CENELEC

(Comité Européen de Normalisation Électrotechnique)

CENELEC är en europeisk standardiseringsorganisation inom elområdet.  Organisationen är gemensamt organ för EU:s och EFTA:s nationella standardiseringsorgan. Sveriges medlem är SEK Svensk Elstandard. Se även CEN.

Central American Common Market

Medlemmar av den Centralamerikanska gemenskapen, grundad 1960, är Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua och El Salvador. Panama och Belize är än så länge endast associerade medlemmar. Målsättningen är att upprätta ett internt frihandelsområde och på sikt en tullunion.

Huvuddelen av de interna handelshindren har avvecklats. Försöken att upprätta en fullständig tullunion har tagit längre tid, men bedöms snart vara uppnådd. Under 2007 inleddes förhandlingar om ett frihandelsavtal med EU. Dessa kunde slutföras i maj 2010 och frihandelsavtalet väntas träda i kraft provisoriskt under 2013.

Se även DR-CAFTA.

CEPI

CEPI är den europeiska pappers- och massaindustrin gemensamma organisation. CEPI ska främja branschens intressen och vara kontaktorgan gentemot EU:s institutioner. CEPI står för Confederation of European Paper Industries och finns i Bryssel.

Certifiering

Certifiering är en typ av bedömning av överensstämmelse och innebär att en kompetent, oberoende tredje part intygar att någon eller något överensstämmer med viss specificerade krav (t.ex. standard). Certifiering  delas ofta in i kategorierna ledningssystem, produkter respektive personer. Certifiering kan ske frivilligt eller utföras under ackreditering.

CETA

CETA är namnet på frihandelsavtalet mellan EU och Kanada. Den 21 september 2017 började stora delar av avtalet tillämpas. Tullar togs bort och avtalets regler för offentlig upphandling började tillämpas. Hela CETA-avtalet med ett investeringsavtal kan träda i kraft efter det att EU-ländernas parlament antagit avtalet.  

Avtalet http://www.kommers.se/ceta/

 

CIF

CIF är en förkortning av Cost, Insurance and Freight. CIF innebär att säljaren ska betala kostnader och frakt som är nödvändiga för att föra godset till angiven destination samt teckna en sjöförsäkring mot köparens risk för förlust av eller skada på godset under transporten. Säljaren betalar försäkringspremien. Se även  FOB.

1
2
Nästa