Absorptionsförmåga

Ett lands kapacitet att dra nytta av handelsliberalisering på områden såsom infrastruktur, rättssystem, styrning och förvaltning, invester­ingsklimat och humankapital.

ACAA

Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products

ACCA är en typ av bilateralt avtal som sluts mellan EU och närliggande länder för vissa sektorer/branscher. Avtalen är till för att underlätta handeln med industriprodukter mellan parterna. Inom de sektorer som berörs tar de närliggande länderna över EU:s regelverk och blir på detta sätt en del av EU:s inre marknad. Avtalen kan syfta till att förbereda de anslutna ländernas EU-medlemskap.

Avtalen baseras på EU:s gemensamt uppnådda regelverk Acquis Communautaire, regleringssamarbete, ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för bedömning av överensstämmelse och system för marknadskontroll.

Se även Mutual Recognition Agreements.

Ackreditering

Ackreditering är ett formellt erkännande av att ett laboratorium, certifieringsorgan, besiktningsorgan eller kontrollorgan är kompetent att utföra specificerade provningar, kalibreringar, certifieringar etc. enligt europeiska och internationella standarder.  Ackreditering innebär att ett oberoende ackrediteringsorgan fortlöpande granskar oberoende, ledningssystem och teknisk kompetens hos det organ (företag eller organisation) som är ackrediterat. Syftet är att säkerställa att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationella standarder.

Se Ackrediteringsorgan

 

Ackrediteringsorgan

Organ som bemyndigats att utföra ackreditering. I Sverige är Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) nationellt ackrediteringsorgan.

Se Ackreditering, Swedac

Acquis communautaire

En fransk term för EU:s samlade regelverk som alla medlemsländer i EU måste följa. Det inkluderar EU-domstolens domar och både den så kallade primärrätten och sekundärrätten i EU. Primärrätten är unionens grundfördrag och alla medlemsländers anslutningsfördrag. Till sekundärrätten hör  förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden. 

Se EU:s fördrag, EU-fördraget, EUF-fördraget, förordning och direktiv.

ACS

Association of Caribbean States

ACS bildades för att stärka samarbetet mellan länderna på de västindiska öarna, Centralamerika samt med Colombia, Venezuela samt Surinam. Totalt 25 länder. ACS:s har flera samarbetsområden, varav ett är utveckling av handeln.

Se Caricom  (Carribbean Community and Common Market)

Association of Caribbean States webbplats: ACS

ACTA

Anti-Counterfeiting Trade Agreement

ACTA - ett avtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning Huvudsyftet är att stärka respekten för/säkerställandet av immaterialrättigheter som redan finns och skyddas i internationella avtal. Avtalet har inte trätt i kraft.
Förhandlingarna om ACTA påbörjades i juni 2008 och slutfördes under 2010. Deltagande länder var, förutom EU och dess medlemsstater, Australien, Japan, Kanada, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea och USA. Förhandlingarna fördes utanför WTO och World Intellectual Property Organization (WIPO).

 

Ad valorem-ekvivalent

Värdetullekvivalent. Omräkning av en specifik tull, det vill säga en tull uttryckt i ett belopp per kg, liter eller annan enhet, till procent av varans värde. Sådana omräkningar görs bland annat för att det ska vara möjligt att beräkna genomsnittlig tull i ett land eller för att det ska vara möjligt att jämföra tullnivåer mellan länder eller varor i de fall specifika tullar används.

Ad valorem-tull

Avgift eller tull beräknad på värdet av en vara, det vill säga en viss procentsats av tullvärdet. Detta är den helt dominerande formen av tull. Jfr specifik tull.

Addis Abeba Action Agenda (AAAA)

Addis Abeba Action Agenda (AAAA) antogs år 2015 under FN:s tredje konferens om utvecklingsfinansiering. AAAA specificerar ett antal åtgärder för hur hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska finansieras. Precis som Agenda 2030, bekräftar AAAA handelns roll som motor för inkluderande ekonomisk tillväxt, dess bidrag till att minska fattigdom, samt dess betydelse för att främja hållbar utveckling. Utöver biståndet, identifieras handel och privata sektorn som primära finansieringskällor.

AEC

AEC är en del av ASEAN Community och etablerades formellt i slutet av 2015. Syftet är att underlätta handeln bland annat genom i princip avvecklade tullar och minskade restriktioner på tjänsteområdet.

AfCFTA

Det afrikanska kontinentala frihandelsområdet (African Continental Free Trade Agreement, AfCFTA) är ett frihandelsavtal som förhandlades och fortfarande förhandlas av länderna i Afrikanska unionen (AU). Frihandelsavtalet undertecknades i Rwanda år 2018 av 44 av de 55 afrikanska staterna. Huvudsyftet med AfCFTA är att skapa en gemensam marknad för varor och tjänster, med fri rörlighet för affärsresenärer och investeringar, och på sikt etablera en tullunion. Förhandlingar kommer fortsätta i nästa fas inom områdena immateriella rättigheter, investeringar och konkurrensfrågor. Avtalet kan träda ikraft efter att 22 stater har ratificerat det.

Afrikanska kontinentala frihandelsområdet

(African Continental Free Trade Agreement, AfCFTA) är ett frihandelsavtal som förhandlades och fortfarande förhandlas av länderna i Afrikanska unionen (AU). Frihandelsavtalet undertecknades i Rwanda år 2018 av 44 av de 55 afrikanska staterna. Huvudsyftet med AfCFTA är att skapa en gemensam marknad för varor och tjänster, med fri rörlighet för affärsresenärer och investeringar, och på sikt etablera en tullunion. Förhandlingar kommer fortsätta i nästa fas inom områdena immateriella rättigheter, investeringar och konkurrensfrågor. Avtalet kan träda ikraft efter att 22 stater har ratificerat det.

Afrikanska unionen

Afrikanska unionen är en mellanstatlig organisation för samarbete mellan 54 afrikanska länder.  Organisationen har bland annat som mål att uppnå fred och säkerhet på kontinenten, att accelerera den politiska och ekonomiska integrationen i Afrika, att främja och försvara gemensamma afrikanska positioner internationellt och att främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning. Afrikanska unionen etablerades 2002 som en efterföljare till OAU, Organisation of African Unity.

På det handelspolitiska området har organisationen som mål att "etablera de nödvändiga förutsättningar som möjliggör för kontinenten att spela sin rättmätiga roll i den globala ekonomin och i internationella förhandlingar". Vidare vill man "samordna och harmonisera politiken mellan existerande och framtida regionala ekonomiska sammanslutningar för att gradvis uppnå unionens målsättningar". Detta innebär konkret att man siktar mot att i olika steg etablera en afrikansk gemensam marknad och så småningom också en ekonomisk och monetär union. Denna målsättning, samt en plan för genomförandet, slogs fast i en överenskommelse mellan de dåvarande medlemmarna i OAU 1991 genom det så kallade Abujafördraget. Se även ECOWAS, SADC, EAC,

Agenda 2030

Agenda 2030 är samlingsnamnet för de globala hållbarhetsmål som antogs av FN år 2015. De 17 målen och 169 delmålen inkluderar alla tre dimensioner av hållbarhet: ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Agenda 2030 rör frågor som fattigdomsbekämpning, jämställdhet mellan män och kvinnor och bekämpning av klimatförändringar. Utöver specifika handelsrelaterade mål identifieras handel som en motor för inkluderande ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning. Handeln blir därmed ett centralt bidrag för att främja hållbar utveckling och ett medel för att kunna uppfylla de flesta av de 17 målen och 169 delmålen.

Samtliga FN:s medlemsländer omfattas. De globala hållbarhetsmålen ersätter Milleniemålen från år 2000.

Agenda 21

Agenda 21 antogs vid FN:s konferens för miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Agendan innehåller ett handlingsprogram och riktlinjer för nationella och internationella åtgärder med syftet att uppnå en hållbar utveckling. Detta innefattar såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i såväl i-länder som utvecklingsländer. Agenda 21 ersattes 2015 av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

AGOA

African Growth and Opportunity Act

AGOA reglerar hur USA ger länder i Afrika, söder om Sahara, preferenser. AGOA är från år 2000 och finns inom ramen för det amerikanska GSP-systemet. Förmånsländerna är för närvarande 40 länder som kan åtnjuta tullfrihet för cirka 7000 produkter, förutsatt att landet har nått viss nivå av utveckling inom olika områden. Arrangemanget gäller tillsvidare fram till och med 2025.

Aid for Trade

Aid for Trade (AfT) är ett samlingsnamn på handelsrelaterat bistånd till utvecklingsländer med särskilt fokus på MUL. Aid for Trade-åtgärder syftar till att avhjälpa utvecklingsländers svårigheter att delta i global handel genom att bygga upp den kapacitet och infrastruktur som behövs för att kunna dra nytta av handelsliberali­seringar och bli konkurrenskraftiga, samt stödja nationella reformer inom policy och regelverk. Aid for Trade försöker bemöta problem såsom bristande produktionskapacitet, låg grad av produktionsdi­versifiering och svårigheter att nå upp till tekni­ska krav/standarder på exportmarknader.

Aid for Trade är ett initiativ från WTO och syftar till att ta ett helhetsgrepp på det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet. Fokus ligger på att stärka identifieringen av handelsrelaterade behov och flaskhalsar i utvecklingsländerna och kvaliteten på biståndsgivarnas svar på dessa behov, liksom på kopplingen däremellan. WTO definierar AfT brett och inkluderar all typ av han­delsrelaterat bistånd, såsom exempelvis teknisk assistans i att utveckla handelsstrategier, byggna­tion av fysisk infrastruktur i form av exempelvis vägar och utbyggnad av telenätet, samt bistå med att anpassa sig till minskade tullintäkter m.m. Aid for Trade kan alltså handla om bistånd till åtgärder som ska underlätta handeln både vid gränsen, mellan gränser och rent nationella förutsättningar.

Agenda 2030 inkluderar delmål både om att öka Aid for Trade (Mål 8a) , samt att väsentligt öka exporten från utvecklingsländer, särskilt att dubblera de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten till 2020 (Mål 17.11);

Aktiv förädling

Aktiv förädling innebär att varor importeras till EU för att vidareförädlas så att de får ett högre förädlingsvärde, och därefter reexporteras. Vid importen medges tullfrihet eller också återbetalas tullen i samband med reexporten (restitution). Syftet är att förse den europeiska exportindustrin med billiga insatsvaror. Tullverkets tillstånd krävs.

Jämför Passiv förädling, Tullrestitution.

Se Tullverkets webbplats: Aktiv förädling

Allmänna rådet (EU)

General Council

Allmänna rådet består av EU-ländernas ministrar med övergripande ansvar för EU-frågor. Rådet sammanträder en gång i månaden.

Rådets webbplats: Allmänna rådet

 

1
2
3
Nästa